Ґендерна рівність: правове забезпечення і реалії

19 липня із такою назвою пройшов тренінг для організацій-субгрантерів а ініціативи ГО «Територія успіху». В якості тренера запросили людину, яка успішно працює у сфері ґендерної політики. Це національна експертка проекту Ґендерно-орієнтованого бюджетування, Світлана Гаращенко.

Ситуація з гендерною рівністю в Україні сьогодні характеризується все ж певним декларативністю і формальністю прав жінок.  

Гендер — соцiокультурна категорiя та колективнi уявлення, завдяки яким бiологiчнi вiдмiнностi статей переводяться на мову соцiальної та культурної диференцiацiї. Поняття гендер походять вiд грецького «ґенос» («походження», «матерiальний носiй спадковостi», «той, що народжує»). Термiн «ґендер» введено в соцiальнi науки Енн Оклей в 70-ті роки ХХ ст.. Соцiологи розрізняють чоловiків та жiнок за такими ознаками: бiологiчна стать, гендерна iдентифiкацiя, гендернi ролi. Гендер має соцiальний та правовий аспект. Основою правового статусу особистостi є її фактичний соцiальний статус, тобто реальний стан людини в суспiльствi. Право вводить цей стан в законодавчi рамки. В соцiальному вiдношеннi статус являє собою певну систему соцiальних можливостей людини

Гендерна рiвнiсть і правове суспільство. Держава зобов'язана забезпечувати дотримання прав людини, передбачених мiжнародним законодавством. До речі, буквально це використовувала тоталітарна система, встановивши рівні години та умови праці для чоловіків та жінок, які, крім роботи, мали ще й хатні турботи. По собі радянська система лишила ряд стереотипів щодо поділу праці на «чоловічу» та «жіночу», а також щодо оцінки праці жінок на аналогічній із «чоловічою» посаді. Низькі достатки сьогодні є причиною міграції жінок у пошуках роботи, кол вони нерідко стають жертвами работорговців. Низька активність громадськості щодо участі у захисті рівних прав жінок і чоловіків, неусвідомлення жінками своїх прав і страх піднятися проти насильника в сім’ї гальмують процеси захисту ґендерних прав самими жінками.

Політика держави. Українське законодавство всіляко сприяє дотриманню ґендерної рівності. Про це свідчать статті Конституції №№ 3, 21, 24, 51. Окрiм цього Україна ратифiкувала Конвенцiю про лiквiдацiю усiх форм дискримiнацiї по вiдношенню до жiнок (1979), Конвенцiя №156 Про працюючих з сiмейними обов'язками, пiдсумковi документи Всесвiтньої конференцiї з прав людини (1993), Конвенцiю про лiквiдацiю насильства щодо жiнок, Конвенцiю про громадянськi та полiтичнi права, Конвенцiю про соцiальнi, економiчнi та культурнi права (1976). На жаль, поки це більше формально, з огляду на вищезгадані стереотипи.

Імплементація ґендерної політики. У ролику про приклади ґендерно-орієнтованого бюджетування подані прості і дієві приклади урівняння в правах чоловіків та жінок часто без додаткових бюджетних затрат. Дивіться і переконайтеся самі.


Довідка із сайту ҐБО 


фото – Укрінформ

Світлана Гаращенко 
Національний експерт

Світлана Гаращенко, національний експерт проекту. Закінчила аспірантуру Національного університету «Києво-Могилянська академія», тема її дисертації «Впровадження гендерного підходу в політичній системі України», де ҐОБ є частиною її дослідницької роботи. Експерт з питань гендерної рівності та ґендерно-орієнтованого бюджетування. Окрім того, має практичні знання щодо проведення ґендерного бюджетного аналізу місцевих програм.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.